ul. Moniuszki 18/1 31-523 Kraków    +48 698 609 648     sekretariat(at)slizcurylo.pl

Od czego zależy wysokość alimentów

Odpowiedzi na postanowione powyżej pytanie dostarcza art. 135 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.), zgodnie z którego treścią zakres świadczeń alimentacyjnych zależy zarówno od usprawiedliwionych potrzeb osoby, której alimenty przysługują, jak też od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W polskim porządku prawnym nie wprowadzono określonych sztywno granic należnego świadczenia alimentacyjnego, dlatego wskazane powyżej okoliczności oceniane są przez sąd każdorazowo na gruncie konkretnej sprawy.

W przypadku małoletnich usprawiedliwione potrzeby obejmować będą zarówno środki utrzymania, jak i służące wychowaniu dziecka. Pierwsze z nich dotyczą potrzeb o charakterze podstawowym dla prawidłowej egzystencji każdego człowieka, takich jak mieszkanie, jedzenie, ubiór czy opieka medyczna w razie choroby. Każdy z rodziców jest też zobowiązany dokładać osobistych starań do rozwoju dziecka oraz jego postępów intelektualnych, tak aby w przyszłości było zdolne samodzielnie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. 

Składając pozew w sprawie alimentów należy pamiętać aby w jego treści podać wszelkie ponoszone wydatki. Osobno wyszczególnia się miesięczne koszty wyżywienia, odzieży, wizyt lekarskich, a także środków higienicznych i lekarstw. Poza tym osoba ubiegająca się o świadczenie alimentacyjne jak najbardziej może wskazać koszty ponoszone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne małoletniego, czy kino. Są to aktywności, które wpływają na intelektualny oraz kulturalny rozwój dziecka.

Należy przy tym wyjaśnić, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego nie sprowadza się jedynie do uiszczania regularnych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o. może polegać także na osobistym sprawowaniu opieki i wychowywaniu małoletniego. Wówczas, świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Często błędnie odczytywany jest powyższy przepis w części w jakiej dotyczy zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd ustalając wysokość alimentów wprawdzie bierze pod uwagę osiągane przez zobowiązanego dochody, nie są one jednak decydującym wyznacznikiem. Stałe zatrudnienie osoby na której ciąży obowiązek alimentacyjny nie wyłącza jej oceny pod kątem wykorzystywania posiadanych kwalifikacji i możliwości zawodowych. W razie gdy zobowiązany zdolny do podjęcia pracy o charakterze odpowiadającym jego predyspozycjom, przynoszącej zarazem dochód w wysokości niezbędnej dla realizowania przez niego obowiązku alimentacyjnego, nie podejmuje się jej świadczenia - orzeczone alimenty mogą być wyższe, współmierne do zarobku jaki mógłby osiągać. 

Naturalnie z biegiem czasu potrzeby małoletniego ulegają zmianie. Na przykład gdy dziecko osiągnie wiek szkolny, pojawiają się nowe wydatki, rosną koszty jego utrzymania. Nic nie stoi na przeszkodzie by w takiej sytuacji wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenie alimentów, przy czym i tym razem niezbędnym jest wykazanie, że powstałe potrzeby są usprawiedliwione.

Niniejszy artykuł odnosi się do obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Zgodnie jednak z art. 128 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W związku z tym może się zdarzyć, że świadczenia realizowane będą np. przez dziadków małoletniego. Na gruncie obowiązującego prawa nie jest też wykluczone, że odwrotnie do sytuacji opisanej powyżej, alimenty przysługiwać będą rodzicom od ich dzieci. Inną sytuacją jest zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka. Temat ten zostanie jednak omówiony w osobnym artykule.

Aleksandra Bednarek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, odbywającą aplikację w Śliz i Curyło Adwokaci.

Tags: porady praktyczne, prawo rodzinne

Sortuj opinie i analizy

 • Wszystkie
 • Analizy
 • Cudzoziemcy
 • Nieruchomości I Proces Inwestycyjny
 • Porady Praktyczne
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Karne
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Sportowe
 • Sprawy Obywatelskie
 • Domyślnie
 • Tytuł
 • Data
 • Losowo
wczytaj więcej przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystkie wczytaj wszystkie