ul. Moniuszki 18/1 31-523 Kraków    +48 698 609 648     sekretariat(at)slizcurylo.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - poradnik

Wobec zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, warto poznać podstawowe prawa i obowiązki, związane z udziałem w najbliższej elekcji. Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE, której członkowie wyłaniani są na drodze bezpośrednich wyborów obywateli państw członkowskich. Składa się z 751 europosłów, z których 51 przypada na Polskę. Jeśli Wielka Brytania opuści UE, liczba europosłów spadnie do 705, ale Polska zyska jedno miejsce i będzie reprezentowana przez 52 deputowanych. Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie mają prawo podejmować indywidualne decyzje odnośnie dokładnego terminu głosowania – jedynym ograniczeniem jest obowiązek odbycia wyborów parlamentarnych w tym samym tygodniu w każdym państwie należącym do UE. W Polsce, podobnie jak w większości krajów członkowskich, wybory odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 r., w godzinach od 7 do 21.

Czynne prawo wyborcze
Do głosowania uprawnione są osoby, które w dniu wyborów mają ukończone co najmniej 18 lat i nie zostały ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu. W Polsce nie ma przymusu oddania głosu w wyborach. Spośród krajów UE obowiązek taki istnieje tylko w Belgii, Luksemburgu, Grecji i na Cyprze. Aby oddać głos, do lokalu wyborczego należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania
Jest kilka sposobów na zagłosowanie poza swoim miejscem zamieszkania, w tym za granicą. Jednym z nich jest odebranie w swoim urzędzie gminy (lub w konsulacie, czy na polskim statku morskim), zaświadczenia umożliwiającego głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim. Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji. Co istotne, na podstawie zaświadczenia można oddać głos także w swoim miejscu zamieszkania, jeśli do wyjazdu jednak nie dojdzie. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 24 maja 2019 roku. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Ważne, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Kto nie posiada zaświadczenia, może głosować za granicą także po zarejestrowaniu się w systemie elektronicznej rejestracji wyborców, udostępnianym przez polski MSZ. Poza miejscem zamieszkania można też głosować po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców lub wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, a informacje na ten temat można znaleźć pod tym adresem na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, oraz na tej stronie rządowej.

Oddanie ważnego głosu
Należy przestrzegać prostej zasady: warunkiem oddania ważnego głosu, jest postawienie jednego znaku X przy nazwisku jednego kandydata. Co stanie się po postawieniu np. dwóch znaków X, przy nazwiskach dwóch kandydatów? Jeśli postawimy znak X przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów, z różnych komitetów wyborczych, głos będzie nieważny. Natomiast postawienie znaków X przy kilku nazwiskach kandydatów z tej samej listy, nie spowoduje nieważności głosu. Zostanie on oddany na kandydata, który jest wyżej na liście danego komitetu.

Przydatne linki:

 

Filip Curyło jest adwokatem od 2012 r. i specjalizuje się w prawie karnym, sportowym oraz imigracyjnym.

Tags: porady praktyczne, sprawy obywatelskie

Sortuj opinie i analizy

 • Wszystkie
 • Analizy
 • Cudzoziemcy
 • Nieruchomości I Proces Inwestycyjny
 • Porady Praktyczne
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Karne
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Sportowe
 • Sprawy Obywatelskie
 • Domyślnie
 • Tytuł
 • Data
 • Losowo
wczytaj więcej przytrzymaj SHIFT aby wczytać wszystkie wczytaj wszystkie