Nota prawna

  1. Niniejsza strona internetowa została przygotowana na zlecenie Filip Curyło Kancelaria Adwokacka i Paweł Śliz Kancelaria Adwokacka. Informacje zawarte na stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zamieszczona na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, jej powielanie, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne, bez naszej zgody, jest zabronione. Informujemy, że strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się na stronie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte w tych stronach i serwisach.
  2. Treść korespondencji elektronicznej (włączając wszelkie załączniki), której nadawcą jest adw. Paweł Śliz i adw. Filip Curyło jest poufna i prawnie chroniona, a odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem takiej wiadomości, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy oraz usunięcie takiej wiadomości z Państwa systemu (wraz z wszelkimi załącznikami). Jakiekolwiek nieuprawnione rozpowszechnianie, kopiowanie i rozprowadzanie korespondencji elektronicznej jest prawnie zabronione.
  3. Nie wyrażamy zgody na skuteczne doręczanie drogą elektroniczną żadnych pism procesowych, administracyjnych oraz formalnych zawiadomień jakiegokolwiek rodzaju, jak również nie składamy jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień oraz nie udzielamy opinii (chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione uprzednio na piśmie).
  4. Wysłanie wiadomości przez lub z domeny slizcurylo.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do uznania istnienia umocowania adw. Filipa Curyło lub adw. Pawła Śliza do podejmowania czynności w imieniu osób trzecich, o ile umocowanie takie nie wynika z uprzednio udzielonego pisemnie pełnomocnictwa.
  5. Nie wyrażamy zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z użyciem skrzynek poczty elektronicznej w domenie slizcurylo.pl. Wszelkie informacje handlowe przesłane do nas, będą traktowane jak niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że nadawca wiadomości uprzednio otrzyma wyraźną zgodę na przesłanie informacji handlowej.