Regulamin bezpłatnej konsultacji

Regulamin ten określa zasady na których Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Śliz i Curyło Adwokaci Spółka Partnerska, dalej “SCA” (www.slizcurylo.pl), aby uzyskać odpowiedź na pytania w zakresie naszych specjalizacji.

Art. 1

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.slizcurylo.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

Art. 2

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. SCA zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieokreślony, aż do odwołania, które może nastąpić w każdej formie, także poprzez zaprzestanie publikowania formularza na stronie internetowej SCA.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością SCA, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez SCA lub jej podwykonawców (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, przesyłania informacji handlowych, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

Art. 3

Celem skorzystania z Formularza kontaktowego, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: adres e-mail, numer telefonu, wybór tematu rozmowy spośród specjalności kancelarii,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij zapytanie”.

Art. 4

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Art. 5

Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

Art. 6

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna lub konsultacja online trwająca nie więcej niż 20 minut.
 3. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, SCA zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

Art. 7

 1. SCA  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane przez niego w czasie 20 minutowej konsultacji, następującej po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 2. SCA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego   wynikający z przyczyn niezależnych od SCA lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej SCA.
 3. SCA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.slizcurylo.pl.
 4. SCA zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. SCA zastrzega sobie prawo do niezwłocznego przerwania konsultacji, w przypadku gdy Użytkownik zadaje pytania niezwiązane z tematem konsultacji, używa słów powszechnie uważanych za obelżywe, łamie przepisy niniejszego Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego lub też w inny sposób narusza dobre obyczaje.

Art. 8

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) jest ŚLIZ I CURYŁO ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA, NIP 6751753306, REGON 389350833, KRS 0000907785 z siedzibą w Krakowie.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym, a w zakresie ich wykorzystania w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, także ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o przeprowadzenie 20-minutowej konsultacji z osobą, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:  adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez SCA – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: sekretariat@slizcurylo.pl
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.