Jak rodzina może pomóc tymczasowo aresztowanemu cz. II: „wypiska”, listy i paczki

Napisane przez Paweł Śliz

poprzedniej części tego artykułu omówiłem kwestię widzeń i rozmów telefonicznych z tymczasowo aresztowanym, a publikowana dzisiaj część II dotyczyć będzie „wypiski„, listów,  paczek i kilku innych przydatnych dla bliskich osadzonego informacji.

Wypiska
Tym terminem określane są środki pieniężne jakie do dyspozycji, na terenie AŚ, ma tymczasowo aresztowany. Dzięki posiadaniu tych środków osadzony może dokonywać zakupów w kantynie (sklep na terenie AŚ). Wypiskę wpłaca się na konto konkretnego AŚ (nr konta można znaleźć na stronie AŚ o czym poniżej) z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska wraz z imieniem ojca osadzonego. Z każdej wypiski pobierana jest, automatycznie przez AŚ, kwota na tzw. „żelazną kasę”. Żelazna kasa ma na celu gromadzenie środków skazanego na tzw. „powrót”. Zgromadzone na owej „żelaznej kasie” środki zwracane są tymczasowo aresztowanemu w całości w chwili opuszczania przez niego AŚ. Celowo używam określeń, którymi posługują się osadzeni w aresztach śledczych, ponieważ taki sposób przedstawienia problemu ułatwi Państwu komunikację z tymczasowo aresztowanym. Praktyczna rada – lepiej jest wpłacić na wypiskę jednorazowo większą kwotę, np. 1000zł. niż pięć razy po 200zł. Dlaczego? Ponieważ z każdej wpłaty pobierane jest 50% na „żelazną kasę” ale nie więcej niż ok. 180 zł (obecnie, bo ta kwota to 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Skoro zatem wpłacone zostanie 1.000zł, to tymczasowo aresztowany otrzyma z tego 820zł, natomiast wpłacając 5 razy po 200zł, otrzyma tylko 500zł. Oczywiście „żelazna kasa” nie jest kasą bez dna i po osiągnięciu określonej kwoty (obecnie 2.258,35zł) całość wypiski przeznaczona jest dla osadzonego.


Wysyłanie listów
Wysyłanie listu przez tymczasowo aresztowanego polega na tym, że przekazuje on ten list administracji aresztu śledczego, przy czym listy urzędowe przyjmowane są codziennie, a inne w każde dni robocze. Pamiętajmy, że listy tymczasowo aresztowanego, które podlegają przesłaniu do adresata za pośrednictwem organu dysponującego, administracja aresztu śledczego przekazuje właściwemu organowi dysponującemu nie później niż drugiego dnia roboczego od daty jej otrzymania. Tymczasowo aresztowany nieposiadający środków pieniężnych otrzymuje od administracji aresztu śledczego papier, koperty oraz znaczki pocztowe na dwie przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu, o masie do 20 g. Należy także pamiętać, że przesyłki listowne, za wyjątkiem korespondencji z obrońcą, mogą podlegać cenzurowaniu. Także przesyłając list do tymczasowo aresztowanego, należy się liczyć z tym, że zostanie on ocenzurowany przez organ, do którego dyspozycji pozostaje aresztowany. Warto w związku z tym pamiętać, że korespondencja z zewnątrz, nawet adresowana bezpośrednio do aresztu śledczego, zostanie przesłana przez administrację AŚ do właściwego organu (prokuratury lub sądu), celem poddania kontroli i ewentualnemu ocenzurowaniu. Jeżeli zależy Państwu na szybszym dotarciu korespondencji do osadzonego, listy można kierować do organu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Tutaj muszę poruszyć kwestię najważniejszą: należy skonsultować z obrońcą, a najlepiej całkiem zrezygnować, z umieszczania w korespondencji jakichkolwiek uwag dotyczących toczącego się postępowania – wszelkie takie uwagi mogą być interpretowane przez organ prowadzący postępowanie jako ułatwienie aresztowanemu mataczenia w sprawie.


Wysyłanie paczek 
Paczki dzielą się na paczki żywnościowe oraz inne paczki. Paczki żywnościowe realizowane są na podstawie zamówienia kierowanego do kantyny przez osobę osadzoną jak i przez osoby z zewnątrz. Zamówienia paczki można dokonać w trakcie widzenia, po wypełnieniu druku zamówienia w kantynie, oraz po wpłacie gotówki, ewentualnie poprzez przesłanie/złożenie osobiście w AŚ zamówienia na paczkę i przelaniu środków na konto kantyny. Zamówienia może dokonać także sam osadzony przez wypełnienie druku i przelaniu pieniędzy na konto kantyny. Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są przez administrację konkretnego aresztu w wyznaczone dni (harmonogram przyjmowania paczek znajdziemy na stronie internetowej AŚ). Przyjmowanie paczek dokonywane jest z reguły przez biuro przepustek. Paczka winna zawierać spis jej zawartości.
Przekazanie tymczasowo aresztowanemu takich przedmiotów jak ubrania, bielizna, obuwie, przedmioty osobistego użytku, środki higieny wymaga dostarczenia także talonu czyli niejako zezwolenia na przekazanie przedmiotów osadzonemu. Talon osadzony otrzymuje od wychowawcy. Na talonie wskazane jest to jakie konkretnie przedmioty i w jakiej ilości można przekazać osadzonemu. Jeżeli chodzi o lekarstwa konieczne jest jeszcze wcześniejsze zaopiniowanie konieczności ich przekazania przez lekarza, a także wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego.

Inne przydatne informacje
Jak już wspominałem powyżej pewne reguły jakie obowiązują na terenie AŚ mogą się różnić. Najaktualniejsza informację w tym zakresie można ustalić na stronie http://www.sw.gov.pl. Aby uzyskać informację o konkretnym AŚ, należy po wejściu na podaną powyżej stronę, przewinąć ją aż do grafiki mapy Polski i tam wybrać właściwy okręg. Na otwartej nowo stronie przewijamy aż do miejsca w którym wybieramy określony AŚ. Po kliknięciu w wybraną jednostkę wybieramy zakładkę „dla interesantów” i uzyskujemy wszelkie konieczne informacje.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematyką tego artykułu, zachęcam do zapoznania się z jego częścią I, poświęconą widzeniom i rozmowom telefonicznym, pod tym linkiem.

Zachęcamy także do zapoznania się z podcastem „Bez Żargonu„, zwłaszcza z dyskusją adwokatów Pawła Śliza i Filipa Curyłoo praktyce stosowania w Polsce tymczasowego aresztowania.

YouTube player